นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุม การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุม การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564   ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  เพื่อรับฟังปัญหา  และความต้องการ  และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุม  โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ  อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- ลงพื้นที่ประชุมการจัดทำแผนชุมแล้วเสร็จ
1.บ้านนาสวรรค์
2.บ้านคำแคน
3.บ้านโนนสวาท
4.บ้านหนองแสง
5.บ้านแสนสุข
6.บ้านโคกสวาง
7.บ้านหนองตอ
8.บ้านนาแวง
9.บ้านห้วยบอนพัฒนา
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ ครบทั้ง 9 หมู่บ้านแล้ว
 
              


 
 
 
Photo By GUIDEUDON