นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของตำบลโนนสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้แยกการปกครองออกจากตำบลโนนสมบูรณ์โดยใช้ชื่อว่า ตำบลนาสวรรค์ มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน และเมื่อมีหมู่บ้านมากขึ้น จึงได้แยกตำบลออกเป็นตำบลคำนาดี ปัจจุบันตำบลนาสวรรค์มีจำนวน หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,385 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 6,846 คน

 

 
Photo By GUIDEUDON